Algemene voorwaarden Anthea Clinics

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Anthea Clinics. Deze versie is opgesteld op 8 december 2018.

Artikel 1. Algemeen
Anthea Clinics is een eenmanszaak van Anthea Klijn, geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer 73069051 en bij de belastingdienst met NL023619806B02.

Artikel 2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke behandeling en elke tot stand gekomen overeenkomst met Anthea Clinics en op alle rechtsbetrekkingen die in dit verband ontstaan.

Artikel 3 Tarieven en betalingen
Prijzen voor het werk van Anthea Clinics staan vermeld op de website. Prijzen van langdurige behandelingen worden na de intake in een vooraf afgesproken voorstel vastgelegd. Voorgestelde prijzen zijn inclusief BTW.

Anthea Clinics behoudt zich het recht voor om deze prijzen te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 8% of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de overeenkomst tussen Anthea Clinics en consument, heeft de consument het recht de overeenkomst te beëindigen.

Consument dient de verschuldigde bedragen bij het sluiten van de overeenkomst ofwel direct volgend op de behandeling te voldoen.

Artikel 4 Behandelingen
Anthea Clinics voert slechts behandelingen uit indien consument minimaal de leeftijd van zestien jaren heeft bereikt. Voor consumenten onder de zestien is schriftelijke toestemming van de wettelijke voogd vereist.

Voorafgaand aan de behandeling zal Anthea Clinics via een intake de risico’s doornemen en kijken of consument geschikt is voor de te ondergane behandeling. Daarnaast zal Anthea de beoogde resultaten van, mogelijke gevolgen van en eventuele alternatieven voor de behandeling met consument doornemen. Tot slot worden de instructies voorafgaand aan de behandeling doorgenomen en de te nemen acties na de behandeling, de nazorg, aan consument duidelijk gemaakt. Na dit intake gesprek zal consument overgaan tot het ondertekenen van een zogenaamd informed consent formulier, waarin consument bevestigt dat de uitleg is verstrekt en waarin consument akkoord gaat met de risico’s.

Anthea Clinics neemt bij elke behandeling de hoogst mogelijke zorg in acht. Anthea Clinics is gerechtigd de behandeling stop te zetten, wanneer zij denkt dat het niet langer verantwoord is de behandeling te continueren. Consument komt enkel voor vergoeding van het verschuldigde bedrag in aanmerking indien niet door consument kon worden voorzien dat de behandeling niet kon worden afgerond.

Anthea Clinics hecht grote waarde aan zorgvuldige nazorg. Indien consument de door Anthea Clinics geadviseerde nazorg niet opvolgt, staat consument niet langer onder behandeling van Anthea Clinics. Anthea Clinics kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade voorvloeiende uit de behandeling als de nazorg niet zorgvuldig is uitgevoerd.

Artikel 5 Koop op afstand (webshop)
Anthea Clinics neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen en uitvoeren van bestellingen die via de webshop zijn gedaan. Voor producten die in de webwinkel van Anthea Clinics worden aangekocht, geldt de wettelijke bedenktijd van veertien dagen. Consument mag binnen die veertien dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden, het zogenaamde herroepingsrecht. Consument kan dit herroepingsrecht inroepen door middel van het modelformulier van herroeping, ofwel op andere ondubbelzinnige wijze. Anthea Clinics zal na deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging zenden.

Tijdens deze veertien dagen zal consument ervoor zorgdragen dat het product ongeopend en ongebruikt is en dat de verpakking van het product in goede staat blijft. Consument draagt de kosten voor het terugzenden van een product. Anthea Clinics vergoedt de door de consument gedane betaling binnen veertien dagen na ontvangst van het geretourneerde product en gebruikt hiervoor hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt.

Producten waarop het herroepingsrecht niet van toepassing is zijn onder meer producten die voor de specifieke consument op welke manier dan ook op maat gemaakt zijn, verzegelde producten waarvan de verzegeling na levering is gebroken of producten die binnen de veertien dagen van de herroepingstermijn hun nut of werking verliezen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid van Anthea Clinics wordt beperkt tot het door consument verschuldigde en voldane factuur bedrag van de betreffende behandeling of aankoop. Aansprakelijkheid van indirecte schade of gevolgschade is onder alle omstandigheden uitgesloten. Alle aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na ontdekking van de schade middels aangetekende brief aan Anthea Clinics kenbaar zijn gemaakt. Voorgaande geldt niet in geval van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van Anthea Clinics.

Artikel 7 Privacy
Anthea Clinics zal bij uitvoering van haar werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid op het gebied van privacy in acht nemen. Gegevens worden bewaard in lijn met Algemene Verordening Persoonsgegevensbescherming zoals beschreven in de Privacy Verklaring van Anthea Clinics, welke gelijkelijk met deze Algemene Voorwaarden zijn verstrekt. Consument verklaard met acceptatie van deze Algemene Voorwaarden tevens akkoord te zijn met de Privacy Verklaring.

Artikel 8 Klachtenregeling
Klachten over de uitvoering van een behandeling dienen binnen twee maanden nadat de klacht is ontstaan schriftelijk worden kenbaar gemaakt aan Anthea Clinics. Anthea Clinics zal binnen veertien dagen na ontvangst van de klacht een inhoudelijke reactie geven aan consument. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, zal Anthea Clinics binnen veertien dagen een indicatie geven van de verwachtte termijn waarbinnen consument een inhoudelijke respons mag verwachten.

Artikel 9 Toepasselijk recht en forumkeuze
Op alle overeenkomsten met Anthea Clinics en overige rechtsbetrekkingen is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die niet naar tevredenheid zijn opgelost via de klachtenregeling in artikel 8, zullen in eerste aanleg worden
voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam.