Privacy Verklaring Anthea Clinics

Anthea Clinics, geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer 73069051, verwerkt gegevens in lijn met Algemene Verordening Gegevensbescherming. Door in te stemmen met deze privacy verklaring, geeft consument toestemming tot het verwerken van zijn persoonsgegevens.

 

Websitegegevens

Anthea Clinics kan cookies verzamelen teneinde de website goed te laten werken en statistieken bij te houden ten behoeve van marketingdoeleinden. Het gaat hier om drie types cookies, namelijk ten behoeve van de functionaliteit van de website, voor analytische verwerking en voor marketing doeleinden. Cookies en andere websitegegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Via de website kan een cookie geplaatst worden van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Anthea Clinics gebruikt deze dienst voor marketingdoeleinden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Persoonsgegevens die via de website worden verzameld, gebruikt Anthea Clinics uitsluitend voor het doel waarvoor consument de gegevens invult.

 

Persoonsgegevens

Waarom?
Anthea Clinics verwerkt persoonsgegevens die in het kader van een aanbod, behandeling, overeenkomst of andere rechtsbetrekking worden verzameld bij een consument. Gegevens worden bewaard voor identificatie, uitvoering van de behandeling of andersoortige overeenkomst, declaratie en facturatie, relatiebeheer, kwaliteitscontrole, bedrijfsvoering, wettelijke verplichtingen en/of afwikkeling van klachten.

Wat?
De persoonsgegevens die worden verwerkt, kunnen zijn: naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer, leeftijd, bankrekeningnummer, gegevens over uw fysieke toestand, vooren na foto’s van de behandeling (al dan niet geanonimiseerd) en informatie over uw behandeling. Niet verstrekken van persoonsgegevens kan tot gevolg hebben dat Anthea Clinics de behandeling of overeenkomst niet naar behoren kan uitvoeren.

Waar?
Persoonsgegevens die Anthea Clinics verwerkt, worden bewaard op de server van Anthea Clinics, waar passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om de gegevens te beveiligen tegen verlies of vormen van onrechtmatige verwerking. Anthea Clinics bewaart persoonsgegevens gedurende een jaar na de behandeling, teneinde eventuele klachten op zorgvuldige wijze af te wikkelen en is gerechtigd de gegevens na afloop zorgvuldig te vernietigen. Administratieve gegevens worden bewaard gedurende een periode van vijf jaren. Anthea Clinics werkt samen met derde partijen ten behoeve van marketing of administratieve doeleinden. Consument stemt ermee in dat persoonsgegevens hiervoor mogen worden gebruikt op basis van een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensverwerking.

Toestemming
Door akkoord te gaan met deze Privacy Verklaring geeft consument toestemming tot het verwerken van zijn persoonsgegevens. Consumenten jonger dan zestien jaren dient toestemming van de ouders / voogd die het gezag over consument uitoefent te worden verkregen voor het verwerken van persoonsgegevens. Consument heeft te allen tijde recht om deze toestemming in te trekken, dan wel het recht op inzage, vergetelheid, beperking persoonsgegevens, rectificatie en aanvulling, bezwaar en/of dataportabiliteit in te roepen. Een dergelijk verzoek kan worden gestuurd naar antheaklijn@gmail.com. Anthea Clinics zal ervoor zorgdragen dat het verzoek binnen vijf werkdagen wordt behandeld. Consument is gerechtigd een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien zij dit noodzakelijk acht.